Chất bự là trieste của glixerol với axit béo, phải chất béo cũng đều có phản ứng thủy phân cùng phản ứng cháy giống như như este:

(left( RCOO ight)_3C_3H_5 + 3H_2O ightleftarrows 3RCOOH + C_3H_5left( OH ight)_3)

(left( RCOO ight)_3C_3H_5 + 3Na
OH o 3RCOONa + C_3H_5left( OH ight)_3)

(left( C_xH_yCOO ight)_3C_3H_5 + left< 3x + 3 + fracleft( 3y + 5 ight)4 ight>O_2 o left( 3x + 6 ight)CO_2 + fracleft( 3y + 5 ight)2H_2O)

- Với phản bội ứng thủy phân chất phệ thường sử dụng:

+ Định nguyên lý bảo toàn, tăng bớt khối lượng.

Bạn đang xem: Phương trình đốt cháy chất béo

+ Công thức: (n_chat,,beo = n_glixerol = fracn_Na
OH3)

- Với bội phản ứng đốt cháy chất phệ thường sử dụng:

+ Định phép tắc bảo toàn khối lượng.

+ Công thức tương quan đến độ bất bão hòa trong chất béo: (n_chat,,beo = fracn_CO_2 - n_H_2Oleft( k - 1 ight))

(Trong đó k là độ bất bão hòa trong chất béo).


B. BÀI TẬP MINH HỌA


Bài 1. Xà phòng hóa trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo nên dùng toàn vẹn 0,06 mol Na
OH, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được khối lượng xà chống là

A. 18,24 gam.

B. 17,8 gam.

C. 16,68 gam.

D. 18,38 gam.

Hướng dẫn giải

Gọi x là số mol của 17,24 gam hóa học béo.

(egingathered left( RCOO ight)_3C_3H_5 + 3Na
OH o 3RCOONa + C_3H_5left( OH ight)_3 hfill \ x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x hfill \  endgathered )

( o 3x = 0,06 o x = 0,02.)

Áp dụng bảo toàn khối lượng:

(m_chat,,beo + m_Na
OH = m_xa,,phong + m_C_3H_5left( OH ight)_3)

( o m_xa,,phong = m_chat,,beo + m_Na
OH - m_C_3H_5left( OH ight)_3 = 17,24 + 0,06.40 - 0,02.92 = 17,8,,gam.)

Đáp án B.

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, nhận được lượng CO­2 cùng H2O hơn nhát nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất to trên tính năng tối nhiều với 600 ml hỗn hợp Br2­ 1M. Giá trị của a là

A. 0,20.

B. 0,30.

C. 0,18.

D. 0,15.

Hướng dẫn giải

Gọi k là số liên kết trong chất béo, ta có:

(n_chat,,beo = fracn_CO_2 - n_H_2Oleft( k - 1 ight) o k - 1 = frac61 o k = 7.)

Chất béo tất cả 7 liên kết (pi ) thì 3 liên kết (pi ) trong 3 gốc ( - COO - o ) Chất khủng còn 4 liên kết (pi ) trong gốc hiđrocacbon

( o a = frac14.n_B extr_2 = frac14.0,6.1 = 0,15,,mol.)

Đáp án D.

Bài 3. Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 với 2 mol H­2O. Mang lại m gam X tác dụng với dung dịch Na
OH vừa đủ, nhận được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X chức năng được buổi tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là

A. 0,12. 

B. 0,16. 

C. 0,20.

D. 0,24.

Hướng dẫn giải

Gọi X là số mol triglixerit X vào m gam triglixerit X.

Xét phản nghịch ứng cháy:

Bảo toàn yếu tố O ta có:

(6 extx + 3,08.2 = 2.n_CO_2 + 2 o n_CO_2 = 3x + 2,08.)

Bảo toàn khối lượng ta có: (m_X = m_CO_2 + m_H_2O - m_O_2 = 44.left( 3 extx + 2,08 ight) + 2.18 - 3,08.32left( 1 ight))

Xét bội nghịch ứng xà phòng hóa:

(egingathered left( RCOO ight)_3C_3H_5 + 3Na
OH o 3RCOONa + C_3H_5left( OH ight)_3 hfill \ x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x hfill \  endgathered )

Bảo toàn trọng lượng ta có: (m_X = m_muoi + m_glixerol - m_Na
OH = 35,36 + 92x - 3x.40left( 2 ight))

Từ (1) cùng (2) ( o 44.left( 3 extx + 2,08 ight) + 2,18 - 3,08.32 = 35,36 + 92 extx - 3x.40 o x = 0,04,,mol.)

Gọi k là số link (pi ) vào X, ta có:

(fracn_CO_2 - n_H_2Oleft( k - 1 ight) = n_X leftrightarrow 0,04 = fracleft( 3.0,04 + 2,08 ight) - 2left( k - 1 ight) o k = 6.)

X là 6 link (pi ) thì 3 liên kết (pi ) vào 3 nơi bắt đầu ( - COO - o X) còn 3 links (pi ) trong nơi bắt đầu hiđrocacbon (a = 0,04.3 = 0,12left( mol ight).)

Đáp án A.

Bài 4: Thủy phân chất khủng glixerol tristearat (C17H35COO)3C3H5 cần cần sử dụng 1,2 kg Na
OH. Biết năng suất phản ứng là 80%. Cân nặng glixerol thu được là:

A. 8,100 kg

B. 0.750 kg

C. 0,736 kg

D. 6,900 kg

Hướng dẫn giải

(C17H35COO)3C3H5 + 3Na
OH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

Ta có: n
Na
OH = 1,2/40 = 0,03 (kmol)

Từ (1) ⇒ n
C3H5(OH)3 = 1/3 n
Na
OH = 0,01 (kmol)

⇒ m
C3H5(OH)3 = 0,01 x 92 = 0,92 (kg)

Vì H = 80% ⇒ m
C3H5(OH)3 thực tế = 0,92 x 80/100 = 0,736 (kg)

Đáp án C

Bài 5: Thuỷ phân trọn vẹn 10 gam một lipit trung tính bắt buộc 1,68 gam KOH. Từ là một tấn lipit trên hoàn toàn có thể điều chế được bao nhiêu tấn xà chống natri các loại 72%.

A. 1,428

B. 1,028

C. 1,513

D. 1,628

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Theo đề bài ⇒ Thủy phân 10g lipid bắt buộc n
Na
OH = n
KOH = 1,68/56 = 0,03 mol

⇒ Thủy phân 1 tấn lipid phải n
Na
OH = 3000 mol

⇒ n
C3H5(OH)3 = 1/3 . N
Na
OH = 1000 mol

BTKL ⇒ mxà phòng = 106 + 3000.40 - 1000.92 = 1028000 = 1,028 tấn

⇒ m xà chống 72% = 1,028/0,72 = 1,428 tấn

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất lớn thu được số mol CO2 nhiều rộng số mol nước là 6 mol. Ngoài ra a mol chất béo trên tính năng với 600 ml hỗn hợp brom 1M. Quý giá của a là

A. 0,15

B. 0,015

C. 0,12

D. 0,20

Hướng dẫn giải

n
CO2 - n
H2O = 6.n hóa học béo

→ số link π trong chất to = 6 + 1 = 7

Số liên kết π trong mạch cacbon (trừ đi link π trong 3 đội R-COO): 7 - 3 = 4

→ a = 0,6 : 4 = 0,15 mol


Câu 1: Xà chống hoá hóa học nào tiếp sau đây thu được glixerol ?

A. Tristearin

B. Metyl axetat

C. Metyl fomat

D. Benzyl axetat

Câu 2: Chất nào tiếp sau đây có phân tử khối lớn số 1 ?

A. Triolein

B. Tripanmitin

C. Tristearin

D. Trilinolein

Câu 3: Triolein ko phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2 (có xúc tác)

B. Hỗn hợp Na
OH

C. Hỗn hợp Br2

D. Cu(OH)2

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Phân tử chất mập chứa nhóm chức este.

C. Dầu ăn uống và dầu mỏ tất cả cùng yếu tố nguyên tố.

D. Chất to còn mang tên là triglixerit.

Câu 5: Xà phòng hoá một thích hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong hỗn hợp Na
OH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không gồm đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của cha muối là

A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa cùng HCOONa.

B. HCOONa, CH=C-COONa và CH3-CH2-COONa.

C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH=C-COONa.

D. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, chiếm được lượng CO2 và H2O hơn nhát nhau 6 mol. Khía cạnh khác, a mol chất to trên tính năng tối nhiều với 600 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý giá của a là

A.0,20.

B. 0,15.

C. 0,30.

D. 0,18.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Triolein có công dụng tham gia phản ứng cùng hiđro khi đun. Nóng có xúc tác Ni.

B. Những chất khủng thường ko tan trong nước và nhẹ nhàng hơn nước,

C. Chất lớn bị thuỷ phân khi làm cho nóng trong hỗn hợp kiềm,

D. Chất khủng là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đối chọi chức cất mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b - c = 4a); Hiđro hoá m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), nhận được 39 gam Y (este no). Đun lạnh m1 gam M với dung dịch đựng 0,7 mol Na
OH, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, thu được m2 gam chất.rắn. Cực hiếm của m2 là

A.57,2.

B.52,6.

C. 53,2.

D. 42,6.

Câu 9: Cho những chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt những chất lỏng trên, bao gồm thể chỉ việc dùng

A. Nước cùng quỳ tím

B. Nước với dung dịch Na
OH

C. Hỗn hợp Na
OH

D. Nước brom

Câu 10: Để sản xuất xà phòng bạn ta đun nóng axit bự với hỗn hợp Na
OH, Tính khối lượng glixerol chiếm được trong quá trình xà chống hóa 2,225 kilogam tristearin tất cả chứa 20% tạp hóa học với hỗn hợp Na
OH (coi như bội phản ứng này xẩy ra hoàn toàn)?

A. 1,78 kilogam

B. 0,184 kg

C. 0,89 kg

D. 1,84 kg

Câu 11: Không yêu cầu dùng xà phòng lúc giặt rửa bởi nước cứng vì tại sao nào sau đây?

A. Vì xuất hiện kết tủa làm giảm công dụng giặt rửa và tác động đến quality sợi vải.

B. Bởi gây hại cho da tay.

C. Bởi gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

Xem thêm: Món ăN Cho Bà đÁº» VớI 50 Mâm Cơm Cữ Sau Sinh Mổ Nhanh Hồi Phục Nhất

D. Cả A, B, C.

Câu 12: Có các nhận định sau:

1. Chất bự là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C lâu năm không phân nhánh.

2. Lipit tất cả chất béo, sáp, sterit, photpholipit, . . .

3. Chất khủng là các chất lỏng.

4. Chất phệ chứa những gốc axit ko no hay là chất lỏng ở ánh sáng thường cùng được call là dầu.

5. Bội nghịch ứng thuỷ phân chất phệ trong môi trường kiềm là bội nghịch ứng thuận nghịch.

6. Chất mập là thành phần bao gồm của dầu ngấn mỡ động, thực vật.

Các đánh giá đúng là

A. 1, 2, 4, 5.

B. 1, 2, 4, 6.

C. 1, 2, 3.

D. 3, 4, 5.

Câu 13: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với hỗn hợp KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 gam glixerol và tất cả hổn hợp Y bao gồm m gam muối hạt của axit oleic với 3,18 gam muối hạt của axit linoleic (C17H31COOH). Quý hiếm của m là

A. 3,2.

B. 6,4.

C. 4,6

D. 7,5.

Câu 14: Ở ruột non cơ thể người, nhờ công dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất khủng bị thuỷ phân thành

A. Axit béo và glixerol

B. Axit cacboxylic cùng glixerol

C. CO2 và H2O

D. NH3, CO2, H2O

Câu 15. Cho glixerin trioleat (hay triolein) theo lần lượt vào từng ống nghiệm cất riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, hỗn hợp Na
OH. Trong diều kiện ham mê hợp, số phản bội ứng xảy ra là:

A.2

B. 3

C. 5

D.4

----(Nội dung đầy đủ, chi chi tiết từ câu 16 mang đến câu 30 sung sướng xem tại online hoặc singin để thiết lập về máy)---

Trên trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Phương pháp giải bài xích tập về bội phản ứng đốt cháy, thủy phân chất phệ môn hóa học 12 năm 2021. Để xem toàn thể nội dung những em chọn chức năng xem online hoặc singin vào trang bọn chúng tôi để download tài liệu về sản phẩm tính.

Hy vọng tài liệu này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập xuất sắc và đạt thành tích cao trong học tập tập.

Trung tâm luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng reviews phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIPIT (CHẤT BÉO) - HÓA 12. Nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học tập này.Bạn đã đọc: Phương trình đốt cháy hóa học béo

*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Bội nghịch ứng xà phòng hóa

Công thức phổ biến của chất phệ (RCOO)3C3H5

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3Na
OH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

n
Na
OH = n
RCOONa = 3nchất béo = 3nglixerol

* nhấn xét: Dạng bài xích tập này thường vận dụng định nguyên lý bảo toàn cân nặng để giải.

mchất lớn + m
Na
OH = mmuối + mglixerol.

Ví dụ 1: Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo yêu cầu vừa đầy đủ 0,06 mol Na
OH. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là

A. 16,68 gam.

B. 18,38 gam.

C. 18,24 gam.

D. 17,80 gam.

Hướng dẫn

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3Na
OH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

0,06 0,02 mol

Theo ĐLBTKL:

mmuối = mchất to + m
Na
OH - mglixerol

= 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92

= 18,8 gam

Đáp án: D

2. Bội phản ứng đốt cháy

Chất phệ no có công thức chung: Cn
H2n – 4O6

Cn
H2n – 4O6 + (3n – 8)/2 O2 → n
CO2 + (n – 2)H2O

→ n
X = (n
CO2 – n
H2O)/2

* nhận xét: Dạng bài xích tập nàyáp dụng ĐLBT nguyên tố O

6nchất phệ + 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O

Ví dụ 2:Hỗn thích hợp X tất cả 2 triglixerit no. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải V lit oxi (đktc) thu được 34,272 lit CO2 (đktc) và 26,46 gam H2O. Cực hiếm của V là

A. 48,720.

B. 49,392.

C. 49,840.

D. 47,152.

Hướng dẫn

n
CO2 = 1,53 mol

n
H2O = 1,47 mol

Gọi cách làm chung của X là Cn
H2n – 4O6: x mol

Dựa vào Định điều khoản bảo toàn yếu tắc oxi

Cn
H2n – 4O6 + (3n – 8)/2 O2 → n
CO2 + (n – 2)H2O

→ n
X = (n
CO2 – n
H2O)/2 = 0,03 mol

Theo ĐLBT nhân tố Oxi

→ 6n
X + 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O

→ n
O2 = (2.1,53 + 1,47 – 6.0,03)/2 = 2,175

→ VO2 = 2,175.22,4 = 48,72 lit

Đáp án: A

3. Phản bội ứng hidro hóa

Chất mập không no + H2 (Ni, to) → chất phệ no

Ví dụ 3: cho 0,1 mol triolein chức năng hết cùng với 0,16 mol H2 (Ni, t0) thu được láo lếu hợp những chất cơ học X. X công dụng tối nhiều với a mol Br2. Giá trị của a là

A. 0,34.

B. 0,14.

C. 0,04.

D. 0,24.

Hướng dẫn

Phương trình hóa học

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5

→ số mol H2 quan trọng để phản bội ứng hoàn toàn với chất khủng là 0,3 mol

Theo trả thuyết: n
H2 + n
Br2 = 0,3 mol

→ n
Br2 = 0,3 – 0,16 = 0,14 mol

Đáp án: B

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Xà phòng hóa trọn vẹn mg chất lớn trung tính bằng dung dịch KOH thu được 18,77g muối. Nếu gắng dung dịch KOH bằng dung dịch Na
OH chỉ chiếm được 17,81g muối. Cực hiếm của m là

A. 18,36.

B. 17,25.

C. 17,65.

D. 36,58.

Hướng dẫn

Nếu sửa chữa thay thế 1mol K+ bằng 1 mol Na+ thì sự chênh lệch khối lượng là 16g

Nếu sửa chữa x mol thì 18,77 – 17,81 = 0,96g

→x = 0,06 mol

Chất mập + 3Na
OH→3muối + glixerol

0,06 0,02

→mchất to = 17,81 + 0,02.92 – 0,06.40 = 17,25g

Đáp án: B

2. Chất béo X chứa triglixerit cùng axit bự tự do. Ðể công dụng hết cùng với 9,852 gam X nên 15 ml hỗn hợp Na
OH 1M (t0) thu duợc dung dịch đựng m gam xà phòng cùng 0,368 gam glixerol. Giá trị của m là

A. 10,138.

B. 10,084.

C. 10,030.

D. 10,398.

Hướng dẫn

n
Na
OH = 0,015 mol

n
C3H5(OH)3 = 0,004 mol

(RCOO)3C3H5 + 3Na

0,012 0,004

R’COOH + Na
OH→R’COONa + H2O

0,015 – 0,012 0,003

Theo ĐLBTKL:

mxà chống = m
X + m
Na
OH – mglixerol – m
H2O

= 9,852 + 0,015.40 – 0,004.92 – 0,003.18

= 10,03g

Đáp án: C

3. Đốt cháy trọn vẹn mg lếu láo hợp có metyl fomat, saccarozơ, glucozơ yêu cầu 6,72 lit O2 (đktc) nhận được 5,22g H2O. Cực hiếm của m là

A. 8,82.

B. 8,38.

C. 9,00.

D. 10,02.

Hướng dẫn

Metyl fomat: HCOOCH3 = C2H4O2 = C2(H2O)­2

Saccarozơ: C12H22O11 = C12(H2O)11

Glucozơ: C6H12O6 = C6(H2O)6

→ cả 3 chất này đều phải có chung Cn(H2O)m. Vị vậy, lượng oxi cần dùng làm đốt cháy cả 3 hóa học này bằng lượng oxi dùng để làm đốt cháy C.

C + O2 → CO2

0,3 0,3 mol

→ mhh = m
C + m
H2O = 0,3.12 + 5,22 = 8,82g

Đáp án: A

4. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là

Hướng dẫn

Công thức kết cấu X:(C17H35-COO)x(C17H33-COO)3-x
C3H5

=> công thức phân tử C57H110-2x
O6 a mol

(trong đó: x là số links

*
(C=C)

Số mol CO2 = 57a = 2,28→ a = 0,04

Theo định pháp luật bảo toàn thành phần O:

6.0,04 + 2.3,22 = 2.2,28 + n
H2O

→ n
H2O = 2,12 mol

(55 - x). 0,04 = 2,12

→ x = 2

→ số mol Br2 = 0,04.2 = 0,08 mol

Đáp án: B

5. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam H2O. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch Na
OH, đun nóng, chiếm được dung dịch đựng b gam muối. Quý giá của b là

A. 40,40

B. 31,92

C. 35,60

D. 36,72

Hướng dẫn

Theo ĐLBTKL: m
X + m
Oxi = m
CO2 + m
H2O

→m
X = 2,28.44 + 39,6 – 3,26.32 = 35,6g

Theo ĐLBT O: 6x + 2.3,26 = 2,28.2 + 39,6/18

→x = 0,04 mol

Khối lượng triglixerit:

a = m
C + m
H + m
O = 2,28.12 + 2,2.2 + 0,04.6.16 = 35,6g

(RCOO)3C3H5 + 3Na
OH→3RCOONa + C3H5(OH)3

0,04 0,12 0,04 mol

theo ĐLBTKL

m
X + m
Na
OH = mmuối + mgli

→ b = 35,6 + 0,12.40 – 0,04.92

→ mmuối = b = 36,72g

Đáp án: D

6. Đốt cháy trọn vẹn 0,06 mol các thành phần hỗn hợp X gồm cha triglixerit đề xuất vừa đầy đủ 4,77 mol O2, nhận được 3,14 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa trọn vẹn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp Y. Đun lạnh Y với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 86,10.

B. 57,40.

C. 83,82.

D. 57,16.

Hướng dẫn

Theo ĐLBT yếu tố O:

0,06.6 + 4,77.2 = 2n
CO2 + 3,14→n
CO2 = 3,38 mol

Số link pi

n
X = (n
H2O – n
CO2)/(1 – K)→K = 5

khối lượng của triglyxerit

m = m
C + m
H + m
O = 3,38.12 + 3,14.2 + 0,06.6.16 = 52,6g

→Mtb
X = 52,6/0,06 = 876,666

Số mol X khi hidro hóa

n
X = 78,9/876,666 = 0,09 mol

X + 2H2→Y

0,09 0,18 0,09

Y + 3Na
OH→muối + C3H5(OH)3

0,09 0,27 0,09

mmuối = 78,9 + 0,18.2 + 0,27.40 – 0,09.92 = 86,1g→Đáp án: A

7. Các thành phần hỗn hợp X gồm những triglixerit vào phân tử phần đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch Na
OH toàn diện được m1 gam muối. Quý giá a cùng m1 theo lần lượt là

A. 0,8 cùng 8,82.

B. 0,4 và 4,32.

C. 0,4 và 4,56.

D. 0,75 và 5,62.

Hướng dẫn

Triglixerit X cất cả 3 gốc (C17H35COO)(C17H33COO)(C17H31COO)C3H5 = C57H104O6

C57H104O6 + 80O2→57CO2 + 52H2O

0,005 0,4 0,285

n
CO2 = 0,285 mol→n
X = 0,005 mol

→n
O2 = 0,4mol

n
Na
OH = 3n
X = 0,15 mol→nglixerol = 0,05 mol

theo ĐLBTKL:

mmuối = 0,005.884 + 0,015.40 – 0,005.92 = 4,56g

Đáp án: C

8. Tất cả hổn hợp X có axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Ðốt cháy trọn vẹn m gam X thu đuợc 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X tính năng vừa dủ với 0,09 mol Na
OH trong dung dịch, thu duợc glixerol cùng dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

A. 25,86.

B. 26,40.

C. 27,70.

D. 27,30.

Hướng dẫn

Đặt x, y là số mol của 2 axit với triglixerit

x + 3y = 0,09 (1)

Axit panmitic (C16H32O2) và axit stearic (C18H36O2) tất cả k = 1 (n
CO2 = n
H2O)

Triglixerit Y gồm k = 3

*
n
Y = y = (n
H2O – n
CO2)/(1 – k) = 0,02 mol→nglixerol = 0,02 mol

→x = 0,03 mol→n
H2O = 0,03 mol

m
X = m
C + m
H + m
O (mà n
O = 2n
Na
OH = 0,18 mol)

= 1,56.12 + 1,52.2 + 0,18.16 = 24,64g

Theo ĐLBTKL:

mmuối = 24,64 + 0,09.40 – 0,02.92 – 0,03.18 = 25,86g

Đáp án: A

9. Đốt cháy trọn vẹn 13,728 gam một triglixerit X nên vừa đầy đủ 27,776 lít O2 (đktc) nhận được số mol CO2 và số mol H2O hơn yếu nhau 0,064 mol. Phương diện khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X đề xuất 0,096 mol H2 thu được m gam hóa học hữu cơ Y. Xà chống hóa hoàn toàn m gam Y bởi dung dịch Na
OH nhận được dung dịch đựng a gam muối. Quý hiếm của a là

A. 11,424.

B. 42,720.

C. 41,376.

D. 42,528.

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol CO2 cùng H2O→x – y = 0,064 (1)

Theo ĐLBTKL: 44x + 18y = 13,728 + 27,776/22,4.32 (2)

Giải hệ (1) với (2)→x = 0,88 mol và y = 0,816 mol

Theo ĐLBT yếu tắc O:

6n
A + 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O

→n
A = 0,016 mol

Số C = 0,88/0,016 = 55

Số H = 0,816.2/0,016 = 102

→CTPT của X là C55H102O6

→số pi = 5 (trong đó có 3pi -COO- với 2pi -CC-)

→n
X khi td cùng với H2 = 0,096/2 = 0,048 mol

Theo ĐLBT khối lượng

→a = 0,048.858 + 3.0,048.40 + 0,096.2 – 0,048.92 = 42,72g

Đáp án: B

10. Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp Na
OH vừa đủ, thu được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,2.

B. 0,24.

C. 0,12.

D. 0,16.

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol của X cùng CO2

Theo ĐLBT nguyên tố O: 6x + 3,08.2 = 2y + 2

→6x – 2y = 4,16 (1)

Khối lượng X:

m = m
C + m
H + m
O

= 12y + 2.2 + 16.6x

= 96x +12y + 4

Khi mang đến X vào hỗn hợp Na
OH vừa đủ thì n
Na
OH = 3x cùng ngli = x mol

Theo ĐLBTKL:

m
X + m
Na
OH = mmuối + mglixerol

96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x

124x + 12y = 31,36 (2)

Giải hệ (1), (2)→x = 0,04 với y = 2,2

Gọi k là số pi hoặc vòng thì n
X = (n
H2O – n
CO2)/(1 – k)

→k = 6

→n
Br2 = n
X.(k - 3) = 0,12 mol

Đáp án: C

11. Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Cực hiếm m là